Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng

(Kiến Thức) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn Đại hội đảng bộ các cấp, tránh tình trạng cứ sắp đến Đại hội là chỉ lo cho công tác nhân sự mà sao nhãng các công việc thường xuyên; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là không dùng.
Trang trước12