3 thành tích "vô địch thiên hạ" của mãnh tướng Hạng Vũ

Mãnh tướng Hạng Vũ là một nhân vật lớn trong lịch sử Trung Quốc với nhiều chiến thắng lừng lẫy trên chiến trường. Ông lập được 3 thành tích mà khó ai bì kịp.

  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
  • 3 thanh tich
Tâm Anh (TH)