Doanh thu quý 2 của Nhiệt điện Bà Rịa giảm mạnh 84%, chỉ còn 76 tỷ đồng

Anh Nhi -

(Kiến Thức) - Sau 6 tháng đầu năm, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HoSE: BTP) đã thực hiện được 31% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lãi ròng.

Trong quý 2/2020, Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận doanh thu giảm đến 84% so cùng kỳ về con số 76 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính là cổ tức được chia tăng 25% và giá vốn hàng bán giảm 89% giúp lãi ròng của Công ty giảm 12% về còn 45 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân lãi giảm trong quý đến từ doanh thu cố định quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 được tính 48.448 đồng/kWh/tháng. Trong đó, doanh thu biến đổi trong quý 2/2020 được tính trên cơ sở giá nhiên liệu khí bình quân trong tháng (giá khí bình quân quý 2 là 5,66 USD/MMBTU).

Doanh thu quy 2 cua Nhiet dien Ba Ria giam manh 84%, chi con 76 ty dong
 

Theo cách tính doanh thu này, lãi sản xuất điện (chưa bao gồm chi phí lãi vay) quý 2/2020 đạt 23 tỷ đồng, trong khi quý 2/2019 lãi sản xuất điện là 37 tỷ đồng. Trong quý 2/2020 đã quyết toán doanh thu tiền điện 5 tháng đầu năm 2020 với số tiền 25 tỷ đồng.

Do nhu cầu huy động của hệ thống, sản lượng điện sản xuất trong quý 2/2020 là 135 triệu KWh, giảm so với cùng kỳ năm trước (quý 2/2019 đạt 204 triệu KWh).

Tính luỹ kế 6 tháng, doanh thu của Công ty giảm 33% nhưng lãi gộp đạt 58 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, BTP lại tiết giảm được các loại chi phí nên lãi ròng ghi nhận hơn 73 tỷ đồng, tăng 44%.

So với kế hoạch đã đặt ra, Nhiệt điện Bà Rịa thực hiện được 31% chỉ tiêu doanh thu và 67% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của BTP giảm 14% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31% và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 84%.

Phải trả người lao động giảm mạnh đã kéo nợ phải trả của Công ty giảm 34% so với đầu năm. Vay nợ tài chính ngắn hạn gần 51 tỷ đồng và vay nợ tài chính dài hạn gần 330 tỷ đồng.