Thaiholdings báo lãi bán niên "vơi" 45% sau soát xét

CTCP Thaiholdings (THD) mới đây đã công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận giảm mạnh so báo cáo tự lập.

Cụ thể, Thaiholdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 217,1 tỷ đồng trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022, giảm hơn 180 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 45%.
Doanh thu hoạt động tài chính nửa đầu năm của Thaiholdings ở báo cáo kiểm toán là 233 tỷ đồng, tương ứng giảm 93,9 tỷ đồng so với con số công bố trước đó.
THD cho biết doanh nghiệp có CTCP Tôn Đản Hà Nội được sở hữu chéo bởi Công ty Cổ phần - Tập đoàn Thaigroup và Công ty cổ phần Thaiholdings dẫn đến quan điểm giữa kế toán Công ty Cổ phần Thaiholdings và đơn vị kiểm toán có sự khác nhau về việc điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ tương ứng cho những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của công ty liên kết từ ngày đầu tư (ngày kiểm soát công ty con) đến ngày báo cáo, khi Công ty cổ phần - Tập đoàn Thaigroup thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Tôn Đản Hà Nội.
Thaiholdings bao lai ban nien
 
Một khoản mục khác có sự chênh lệch giữa báo cáo trước và sau soát xét là "lợi nhuận khác". Trên báo cáo đã soát xét, con số này là âm 1,94 tỷ đồng, trong khi báo cáo trước đó là âm 22,9 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo Thaiholdings, sự thay đổi này là do Công ty cổ phần - Thaigroup (công ty con) ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh tiền phạt chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ các kỳ trước là 21 tỷ đồng.
Trên báo cáo tài chính đã soát xét của Thaiholdings, kiểm toán đã ghi nhận theo đúng kỳ kế toán phát sinh đồng thời làm lợi nhuận khác trong kỳ tăng một khoản tương ứng.
Anh Nhi