Bình Thuận: Phản biện Đề án quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã họp trực tuyến để thông qua dự thảo báo cáo phản biện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030.

Đầu tháng 11 vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp trực tuyến để thông qua dự thảo báo cáo phản biện “Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Tham dự buổi họp có ông Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật – Chủ tịch hội đồng phản biện, đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn, đại diện chủ đầu tư, các thành viên hội đồng phản biện quy hoạch và các phòng ban Cơ quan Liên hiệp hội.
Binh Thuan: Phan bien De an quy hoach tinh giai doan 2021-2030
Quang cảnh buổi họp. 
Tại buổi họp, ông Lương Thanh Sơn đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo phản biện, tiếp đến góp ý của các thành viên hội đồng phản biện cho dự thảo báo cáo phản biện quy hoạch; các ý kiến thành viên hội đồng phản biện cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo phản biện của Liên hiệp hội, chủ yếu tập trung góp ý cho dự thảo báo cáo quy hoạch của đơn vị tư vấn và chủ đầu tư xây dựng; các ý kiến góp ý xoay quanh những tồn tại mà báo cáo quy hoạch chưa thể hiện được như bố cục báo cáo ở các phần còn dàn trải, phân tán, trùng lắp, chưa thật khoa học và đảm bảo tính hệ thống; các phương pháp lập quy hoạch chưa thể hiện được kết quả áp dụng trong quy hoạch; việc đánh giá thực trạng, nhất là những ngành, lĩnh vực trọng yếu cần quan tâm, chưa có sự so sánh kết quả đạt được với các chỉ tiêu đã được quy hoạch để chỉ rõ những mặt được, chưa được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định, đề xuất định hướng quy hoạch phù hợp trong thời gian tới; các dự báo trong quy hoạch thể hiện chưa làm nổi bật được bối cảnh phát triển của thể giới, khu vực, trong nước tác động đến tỉnh Bình Thuận, nội dung thể hiện thiếu cơ sở khoa học và chưa gắn kết với quy hoạch; chưa thể hiện được cơ sở khoa học để luận chứng ngành, lĩnh vực nào là lợi thế, là trụ cột của tỉnh để có giải pháp phù hợp cho ngành, lĩnh vực đó; dự thảo cũng chưa có so sánh mối tương quan và xu thế, mức độ phát triển của các lĩnh vực của tỉnh so với các tỉnh trong cùng khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Đông Nam bộ để có cơ sở đề xuất lĩnh vực lợi thế riêng của tỉnh; dự thảo thể hiện về mô hình tăng trưởng của tỉnh còn mang nặng định tính, chưa chỉ rõ được mức độ đóng góp và mối tương quan, biến động của các yếu tố tham gia trong mô hình tăng trưởng của tỉnh; việc bố trí không gian và phương án phát triển các ngành lĩnh vực dự thảo chưa thể hiện rõ việc giải quyết các nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển ở giai đoạn vừa qua và thời gian tới, nhất là việc giải quyết chồng lấn quy hoạch và định hướng bố trí không gian, phương án phát triển các lĩnh vực; số liệu được nêu ra trong dự thảo quy hoạch còn nhiều mâu thuẫn giữa các phần, mục...
Qua các ý kiến cho dự thảo báo cáo quy hoạch Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có giải trình lại một số vấn đề còn chưa rõ, đánh giá cao ý kiến phản biện và góp ý của các thành viên hội đồng phản biện; tiếp thu chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại dự thảo báo cáo quy hoạch theo ý kiến góp ý của báo cáo phản biện Liên hiệp hội trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Được biết, để tổ chức phản biện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Liên hiệp hội Bình Thuận đã thành lập 03 hội đồng phản biện ở các lĩnh vực khác nhau, bao gồm các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh; thời gian thực hiện nghiên cứu phản biện 02 tuần, đây là phản biện thứ 2 được Liên hiệp hội Bình Thuận thực hiện trong năm 2021.
Theo Ngô Viết Năng/vusta