VUSTA đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2022

Chủ tịch VUSTA đề nghị các Ban tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã giao và đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới.

Ngày 16/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 của cơ quan.
Phát biểu tại hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đánh giá cao và biểu dương cá nhân, tập thể các Ban vì đã tích cực triển khai những nhiệm vụ mà Thường trực Đoàn Chủ tịch VUSTA đã xây dựng, ban hành và chỉ đạo từ đầu năm 2022.
VUSTA danh gia ket qua hoat dong quy I nam 2022
 Chủ tịch Phan Xuân Dũng chủ trì họp giao ban.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động của các Ban của VUSTA bị hạn chế. Tuy nhiên, các Ban vẫn có nhiều cố gắng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, tập hợp đoàn kết và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động khoa học công nghệ; Thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội với nhiều đề tài, dự án quan trọng; Các hoạt động tôn vinh, sáng tạo - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đã có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội...
Chủ tịch VUSTA đề nghị các Ban tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã giao và đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới.
Tại buổi giao ban, Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã đề lãnh đạo VUSTA bổ sung nhân sự để bảo đảm các hoạt động được thường xuyên, liên tục, không bị quá tải và đề nghị xem xét rà soát, thay thế trang thiết bị làm việc của cơ quan nói chung và của Ban TVPBGĐXH nói riêng để các cán bộ yên tâm làm việc.
Văn phòng VUSTA cũng đề nghị các Ban triển khai thực hiện sớm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phân bổ năm 2022. Riêng mảng môi trường, công tác Đảng và hợp tác quốc tế đề nghị khẩn trương rà soát, thúc đẩy việc giải trình để tiếp tục thực hiện phân bổ năm 2022.
Thiên Tuấn