[Video] Chủ tịch Phan Xuân Dũng: 38 năm VUSTA... chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam!

38 năm hình thành, phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam chính là chặng đường trí tuệ của trí thức Việt Nam dưới thời đại Hồ Chí Minh. Mỗi thành công của cách mạng nước nhà là không thể tách rời, mà gắn bó mật thiết với sự phát triển của đội ngũ trí thức cách mạng nước nhà.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định: Thực tế cuộc sống dạy chúng ta rằng, càng nhìn sâu hơn vào quá khứ, chúng ta sẽ càng nhìn thấy được xa hơn về tương lai. Hôm nay, chúng ta nhớ lại chặng đường của 38 năm qua - rất vẻ vang của đội ngũ trí thức Việt Nam, nhưng càng phải vun đắp hơn nữa, vẻ vang hơn nữa ở chặng đường sắp tới!
Chúng ta cần nhìn lại những “di sản” của các nhà lãnh đạo tiền bối, các nhà khoa học, các trí thức trong các thời kỳ, như: GS.VS, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa; GS.VS, Anh hùng lao động Vũ Tuyên Hoàng; GS.TSKH Hà Ngọc Trạc; GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh và rất nhiều các đồng chí, cán bộ khác. Đó là những tấm gương sáng để các thế hệ đi sau như chúng ta học tập, noi theo và phát huy hơn nữa.
>>> MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM CHI TIẾT VIDEO “CHỦ TỊCH PHAN XUÂN DŨNG: 38 NĂM VUSTA... CHẶNG ĐƯỜNG TRÍ TUỆ CỦA TRÍ THỨC VIỆT NAM”


Nhóm PV