Quản trị doanh nghiệp tại Vinamilk và hành trình trở thành “tài sản đầu tư có giá trị của Asean“

Quản trị doanh nghiệp tại Vinamilk và hành trình trở thành “tài sản đầu tư có giá trị của Asean“

Trong suốt chặng đường phát triển, Vinamilk luôn xem sự minh bạch, chuyên nghiệp là nền tảng cốt lõi trong hoạt động quản trị. Không chỉ giúp Vinamilk củng cố thêm niềm tin cho các bên liên quan, cam kết này cũng đóng góp cho việc nâng cao uy tín của cộng đồng doanh nghiệp Việt, thúc đẩy kinh tế quốc gia tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.
Trang trước12345