Ai cho Tào Tháo mượn bảo bối để hành thích Đổng Trác?

Theo Tam quốc diễn nghĩa, Tào Tháo nghĩ ra cách hành thích Đổng Trác trong đêm. Do đó, ông mượn Thất tinh bảo đao của Tư đồ Vương Doãn nhằm ám sát Đổng Trác. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại.

  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-2
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-3
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-4
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-5
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-6
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-7
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-8
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-9
  • Ai cho Tao Thao muon bao boi de hanh thich Dong Trac?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)