Gia Cát Lượng chỉ sống tới 54 tuổi vì cả gan làm trái "mệnh trời"?

Trong "Tam quốc diễn nghĩa", Gia Cát Lượng là quân sư xuất chúng giúp Lưu Bị gây dựng nhà Thục Hán vững mạnh. Thế nhưng, ông chỉ sống thọ 54 tuổi. Nguyên nhân được cho là vì ông làm trái vận mệnh của mình.

  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
  • Gia Cat Luong chi song toi 54 tuoi vi ca gan lam trai
Tâm Anh (TH)