Nhờ 3 chữ treo trước cổng, con trai Lưu Bị sống bình an tới già?

Google News

Sau khi quân Tào tiêu diệt nhà Thục Hán, Lưu Thiện vẫn giữ được mạng sống. Ông được hậu duệ Tư Mã Ý chăm sóc tới già nhờ 3 chữ lớn treo trước cổng.

  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-2
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-3
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-4
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-5
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-6
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-7
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-8
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-9
  • Nho 3 chu treo truoc cong, con trai Luu Bi song binh an toi gia?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)