Thái giám nào "to gan" nhất nhà Đường: Giết vua, gian díu cả phi tần?

Lưu Khắc Minh là thái giám giả sống vào thời nhà Đường. Do không phải tịnh thân nên Lưu Khắc Minh gian dâm với nhiều phi tần, thậm chí giết cả hoàng đế.

  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
  • Thai giam nao
Tâm Anh (TH)