Thăm chứng nhân đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám 1945

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Trong Cách mạng Tháng Tám, quảng trường trước rạp 3/4 là nơi khởi phát cuộc giành chính quyền của quần chúng nhân dân Đà Lạt theo lời hiệu triệu của Việt Minh. 

  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-2
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-3
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-4
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-5
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-6
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-7
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-8
  • Tham chung nhan cua Cach mang Thang Tam o Da Lat-Hinh-9