Thua xa cha, vì sao Lưu Thiện kém tài vẫn bình an đến cuối đời?

Sau khi Lưu Bị qua đời, Lưu Thiện kế thừa ngai báu. Dù không thông minh, túc trí đa mưu như cha hay Gia Cát Lượng nhưng Lưu Thiện sống bình an đến già.

  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-2
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-3
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-4
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-5
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-6
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-7
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-8
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-9
  • Thua xa cha, vi sao Luu Thien kem tai van binh an den cuoi doi?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)