Trong "Tam quốc chí" của Trần Thọ, Tào Tháo được miêu tả thế nào?

Trong "Tam quốc chí", Tào Tháo được mô tả là người thông minh, tài giỏi xuất chúng và lắm mưu mẹo. Ông thích đọc, chú giải binh pháp bao gồm Binh pháp Tôn Tử.

  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
  • Trong
Tâm Anh (TH)