Trước khi chết, vì sao Tào Tháo dặn con không xây mộ cho mình?

Theo các sử liệu, trước khi chết, Tào Tháo dặn con trai Tào Phi không được xây lăng mộ cho ông. Tào Phi có làm theo di nguyện của cha?

  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-2
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-3
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-4
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-5
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-6
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-7
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-8
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-9
  • Truoc khi chet, vi sao Tao Thao dan con khong xay mo cho minh?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)