Vị vua nào "đánh đâu thắng đấy, anh hùng nhất đời"?

Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing -

Ông nổi tiếng giỏi võ, cầm quân ra trận. Sử gia Ngô Sĩ Liên từng viết: "Vua đánh đâu thắng đấy, chém vua Chiêm Thành để rửa cái nhục phiên di bắt giữ sứ thần, đánh lui quân Triệu Tống.

  • Vi vua nao
  • Vi vua nao
  • Vi vua nao
  • Vi vua nao
  • Vi vua nao
  • Vi vua nao
  • Vi vua nao
  • Vi vua nao