Vinh danh trí thức 2022: CN Vũ Hữu Nam

CN Vũ Hữu Nam, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn khoa học kế toán, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Ngày sinh: 08/01/1950
Thành tích đạt được
Tham gia đề tài cấp Bộ “Hoàn thiện công tác kế toán để thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước” năm 2012 do PGS.TS Đặng Văn Thanh làm chủ nhiệm.
Tích cực tham gia xây dựng Luật Kiểm toán độc lập 2011, Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Luật Kế toán năm 2015, Luật hỗ trợ DNNVV năm 2017.
Vinh danh tri thuc 2022: CN Vu Huu Nam
 CN Vũ Hữu Nam.
Tư vấn độc lập một số dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ hệ thống Kho bạc Nhà nước: Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (năm 2013); Cẩm nang kế toán NSNN và KBNN (năm 2015), Đánh giá triển khai báo cáo tài chính nhà nước (2020, 2021)
Chủ trì biên soạn nội dung, xây dựng chương trình và triển khai đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV, 116 khóa với trên 4.000 học viên từ năm 2011 - 2021 tại các tỉnh thành phố phía bắc, theo chủ trương của Chính phủ giao Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính tổ chức thực hiện.
Chủ trì và phối hợp mở lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp (trên 150 khóa với hơn 7.000 học viên)
Chủ trì mở 12 khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để thi Kế toán viên hành nghề từ năm 2011 – 2021.Tổ chức 06 khóa/lớp đào tạo bồi dưỡng về kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty xi măng (các năm 2013, 2014, 2016, 2021)
Chủ trì xây dựng nhiệm vụ phổ biến kiến thức do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giao các năm 2015, 2016...
Tích cực tham gia các hội thảo chuyên môn và Tích cực tham gia công tác Đảng, Công đoàn của Hiệp hội và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng ba năm 2006.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2016, 2018, 2020
- Bằng khen Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam năm 2014, 2017.
- Bằng khen của Đảng ủy khối cơ quan trung ương năm 2021.
- Bằng khen của Đảng ủy Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
- Kỷ niệm chương của Liên Hiệp hội Việt Nam năm 2015.
PV