Vinh danh trí thức 2022: GS.TS. Lê Xuân Tùng

GS.TS. Lê Xuân Tùng là Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS. Le Xuan Tung
 

Ngày sinh: 26/2/1936.

Thành tích đạt được

Từ 1966: giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm 1969, giảng dạy, chủ nhiệm khoa Kinh tế- chính trị rồi Phó Giám đốc Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Ngoài ra, là giảng viên Trường đại học Kinh tài nay là Đại học Kinh tế Quốc dân. Những năm 1980 làm công tác thư ký cho Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ.

Năm 1986: ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được cử làm trợ lý Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1991, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VII, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Năm 1996, ông được tái trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị (đến năm 2001), phụ trách công tác Tư tưởng – Văn hóa và Khoa giáo Trung ương và giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội (đến năm 2000).

Mặc dù đã nghỉ hưu trí nhưng vẫn đang đảm nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ năm 1986 đến năm 1996: phụ trách nhóm chuẩn bị phần kinh tế của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham gia chuẩn bị văn kiện các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương lần VI, khoá VI (1989).

Các tác phẩm, sách tiêu biểu: Lịch sử cận hiện đại Thái Lan, Các lợi ích kinh tế (1983), Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1985), Nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam (1987), Các thành phần kinh tế ở nước ta, Những vấn đề lý luận - thực tiễn về hợp tác xã cổ phần (1999), Công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và sự lãnh đạo của Đảng (2001), Xây dựng và phát triển thương hiệu (2005), Bách khoa thư Hà Nội, gồm 18 tập.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007

Huân chương bậc cao của Lào năm 2010.

Thư  cảm ơn của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về đóng góp y kien cho các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thư cảm ơn đóng góp ý kiến về Xây dựng Đảng và về con đường quá độ lên CNXH của Đồng chí Phạm Minh Chính (khi là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương)

Và nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành và địa phương.

PV