Vinh danh trí thức 2022: GS.TSKH Đặng Vũ Minh

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khóa XII.

Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) khóa VI và khóa VII; Chủ tịch Danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII.
Sinh ngày: Ngày 11/9/1946.
Thành tích đạt được
Lãnh đạo, chỉ đạo Liên hiệp hội Việt Nam đẩy mạnh thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức KH&CN; thường xuyên nâng cao năng lực, thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí, xã hội hóa trong các lĩnh vực KH&CN, GD&ĐT, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các dịch vụ công. Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức chính trị - xã hội khá vững mạnh trong hệ thống chính trị nước ta, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước trong công tác vận động trí thức.
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TSKH Dang Vu Minh
 GS.TSKH Đặng Vũ Minh.
Liên hiệp Hội đã đóng vai trò tích cực trong đời sống chính trị của đất nước, tham gia vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nhiệm vụ có tầm quan trọng quốc gia; Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tập hợp trí thức; tham gia định hướng chính trị - tư tưởng, định hướng thông tin; giáo dục truyền thống; nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ trí thức KH&CN; đi đầu trong việc phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật phổ thông cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt cho đồng bào vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; cung cấp cho xã hội nhiều ấn phẩm tri thức tinh hoa của nhân loại;
Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trong việc tham mưu, đề xuất, tư vấn và phản biện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tập hợp được lực lượng trí thức KH&CN để thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm, các hoạt động xã hội hoá, dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN, GD&ĐT, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng; mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các đối tác trong nước và quốc tế, giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến KH&CN; trở thành một kênh hoạt động có hiệu quả trong công tác ngoại giao nhân dân; thu hút đông đảo trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.
Liên hiệp Hội Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy của đội ngũ trí thức KH&CN, thực hiện vai trò đại diện chính thức của các hội thành viên và trí thức KH&CN liên quan tới những vấn đề về trí thức KH&CN với Đảng, Nhà nước và quốc tế; thực hiện vai trò định hướng, điều phối, hướng dẫn; hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ nguồn lực đối với các hội thành viên nhằm phát triển bền vững các tổ chức thành viên trong hệ thống.
Liên hiệp hội Việt nam đã chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục thúc đẩy việc thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 42-TC/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, khóa X. Thúc đẩy việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam đáp ứng yêu cầu thực tế.
Xác định các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam và các cơ chế, chính sách bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp Hội Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; xây dựng cơ chế nhằm bảo đảm môi trường và điều kiện hoạt động thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức KH&CN.
- Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì: Năm 1985.
- Huân chương Lao động hạng nhất: năm 2004.
- Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ: năm 2005.
- Huân chương Độc lập hạng nhì: năm 2011.
- Huân chương Độc lập hạng nhất: năm 2015.
- Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương
PV