Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 5 nhiệm vụ cho ngành ngân hàng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm.

Tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngân hàng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ngân hàng Nhà nước sáng 5/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà ngành ngân hàng đã đạt được cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành ngân hàng trong suốt 70 năm qua.

Tổng bí thư cho biết trải qua 70 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 15/SL, ngày 6/5/1951 thành lập Ngân hàng quốc gia Việt Nam, các thế hệ cán bộ, người lao động của ngành ngân hàng đã luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không quản ngại gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tiền tệ độc lập, tự chủ của quốc gia.

Cùng với đó là thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ đó góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước như ngày nay.

Vai trò huyết mạch của nền kinh tế

Tổng bí thư đánh giá trong giai đoạn 24 năm (1951-1975), các thế hệ cán bộ ngân hàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập trung mọi nguồn lực phục vụ sản xuất, chiến đấu, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, viết nên "Huyền thoại con đường tiền tệ", đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong giao 5 nhiem vu cho nganh ngan hang

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành ngân hàng trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm hình thành và phát triển. Ảnh: NHNN.

Sau khi đất nước thống nhất, ngành ngân hàng đã luôn phát huy tốt vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế quốc dân, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, huy động và phân bổ nguồn lực tài chính để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong quá trình 35 năm đổi mới, Tổng bí thư cũng khen ngợi ngành ngân hàng đã luôn chú trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, chuyển đổi từng bước vững chắc từ hệ thống ngân hàng một cấp sang 2 cấp, ngày càng phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Ngành ngân hàng cũng từng bước phát triển lớn mạnh, tách bạch rõ ràng chức năng quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước với chức năng cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của hệ thống các tổ chức tín dụng. Từ đó, bảo đảm ngày càng phù hợp hơn với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

Ngành ngân hàng thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò huyết mạch của nền kinh tế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Cũng trong giai đoạn này, NHNN đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách, biện pháp sáng tạo, có tính khả thi cao để quản lý, vận hành có hiệu quả thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, góp phần quan trọng vào việc kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô", ông nói.

Tổng bí thư cũng đánh giá cao hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, không ngừng lớn mạnh về quy mô vốn và tài sản; thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò huy động và cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế.

5 vấn đề trong hoạt động ngân hàng giai đoạn tới

Dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, nhưng Tổng bí thư cho rằng đất nước, trong đó có ngành ngân hàng, vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và không ít những hạn chế cần sớm được khắc phục.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong giao 5 nhiem vu cho nganh ngan hang-Hinh-2

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ lãnh đạo Chỉnh phủ. Ảnh: NHNN.

Tổng bí thư nhấn mạnh 5 vấn đề trong hoạt động ngân hàng để ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Một là, ngành ngân hàng và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong ngành cần nghiêm túc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và về đổi mới, phát triển ngành ngân hàng nói riêng.

Tổng bí thư nêu lại nội dung tại Văn kiện Đại hội XIII yêu cầu ngành ngân hàng đặc biệt chú ý "Tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính sách vĩ mô. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với các chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối".

Hai là, ông nhấn mạnh cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của ngành ngân hàng. Ngân hàng phải là kênh cung cấp vốn trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế. Đây cũng là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm; có tác động lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

Từ đó, Tổng bí thư lưu ý cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện tốt chiến lược, kế hoạch, các chương trình hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn ngành cần đặc biệt quan tâm đến công tác đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách và công tác cán bộ để vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động của toàn hệ thống.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro, vi phạm trong hoạt động

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

"Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ ngân hàng để ngăn ngừa rủi ro, vi phạm trong hoạt động", ông nói.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Các tổ chức tín dụng phải không ngừng nỗ lực củng cố, chấn chỉnh và phấn đấu vươn lên, bắt kịp với xu hướng phát triển mới trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu trở thành các tổ chức tín dụng ngang tầm khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

Cuối cùng, Tổng bí thư yêu cầu ngành ngân hàng, đặc biệt là NHNN và các tổ chức tín dụng Nhà nước, cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất, chính trị và trình độ chuyên môn vững vàng, luôn đi đầu trong sự phát triển của đất nước.

Ông lưu ý các đơn vị này cần sớm nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức và cá nhân, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

"Các đề xuất đổi mới phải được cấp ủy, chính quyền bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, cho làm thí điểm theo thẩm quyền; cái gì đổi mới đúng thì phải được bảo vệ, tiếp tục triển khai; cái gì chưa đúng thì phải kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, rút kinh nghiệm. Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Quang Thắng/Zing