Afghanistan: Đào tạo 300.000 lính “ảo” để… tham ô tiền lương!

Quân đội Afghanistan đã tan hàng nhanh chóng trước Taliban, do có tới 300.000 lính "ảo", chỉ tồn tại trên giấy tờ để các cấp chỉ huy tham ô tiền lương.

 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-2
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-3
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-4
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-5
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-6
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-7
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-8
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-9
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-10
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-11
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-12
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-13
 • Afghanistan: Dao tao 300.000 linh “ao” de… tham o tien luong!-Hinh-14
Minh Hoàng