Thế gọng kìm bao vây lẫn nhau của Nga và Ukraine hiện nay

Cả Nga và Ukraine đều đang trong một cuộc tấn công gọng kìm; tình thế hết sức căng thẳng

 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-2
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-3
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-4
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-5
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-6
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-7
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-8
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-9
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-10
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-11
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-12
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-13
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-14
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-15
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-16
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-17
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-18
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-19
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-20
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-21
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-22
 • The gong kim bao vay lan nhau cua Nga va Ukraine hien nay-Hinh-23
Tiến Minh