Hơn 2.500 cán bộ có sai phạm về tài chính, ngân sách đã bị xử lý

Google News

Số trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tăng. 2.519/2.735 cá nhân có sai phạm về tài chính, ngân sách đã bị xử lý và hiện đang xử lý 200 người.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Trong đó, Chính phủ báo cáo rõ về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính, ngân sách đối với quyết toán NSNN năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (tính đến ngày 31/3/2023).
Chính phủ cho biết, tổng số tổ chức bị đề nghị xử lý 1.444. Trong đó: Đã xử lý theo kết luận 1.295 tổ chức, chiếm 89,68%; đang xử lý 127 tổ chức, chiếm 8,8%; chưa xử lý 22 tổ chức, chiếm 1,52%.
Về mức xử lý, có 765 tổ chức bị kiểm điểm phê bình, rút kinh nghiệm, trong đó địa phương có 748 tổ chức, trung ương 17 tổ chức.
Mức khiển trách có 13 tổ chức, đều là địa phương. Mức cảnh cáo có 8 tổ chức cũng ở địa phương. Hiện còn 127 tổ chức ở địa phương đang xử lý; chưa xử lý 22 tổ chức (21 ở địa phương, 1 ở trung ương).
Hon 2.500 can bo co sai pham ve tai chinh, ngan sach da bi xu ly
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. 
Chính phủ nêu rõ, kết luận của kiểm toán và thanh tra đối với các tổ chức được kiểm tra, thanh tra là thu hồi số tiền phải nộp ngân sách do chi sai chế độ. Hình thức kỷ luật đối với các tổ chức là kiểm điểm nghiêm khắc tập thể đã làm sai nguyên tắc, một số tổ chức chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
Số tổ chức đang xử lý là các tổ chức đến nay chưa nộp đủ số tiền phải nộp theo kết luận của đoàn kiểm toán và thanh tra hoặc đang chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý, chưa có kết luận điều tra.
Theo báo cáo của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thì phần lớn các tổ chức này sẽ nộp đủ số tiền phải nộp theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán và thanh tra trong đầu năm 2023.
Ngoài ra, Chính phủ cũng báo cáo rõ, tổng số cá nhân bị đề nghị xử lý là 2.735. Trong đó: Đã xử lý 2.519 người, chiếm 92,1%; đang xử lý 200 người, chiếm 7,31%; chưa xử lý 16 người, chiếm 0,59%.
Chính phủ khẳng định, việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước đã được thực hiện theo kết luận kiểm toán, thanh tra.
Chính phủ cho biết, số trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tăng so với niên độ 2019. Cụ thể: Tập thể từ 640 tổ chức niên độ 2019 lên 1.444 tổ chức niên độ 2020 (tăng 125,63%); cá nhân từ 1.198 niên độ 2019 lên 2.735 cá nhân niên độ 2020 (tăng 128,3%).
Về đề xuất, kiến nghị, Chính phủ nhắc lại Nghị quyết số 82/2023, Quốc hội đã chấp thuận cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 sang năm 2022 hơn 5.000 tỷ đồng.
 
PV