[INFOGRAPHIC] Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc

Google News

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc từng giữ nhiều chức vụ như Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát, Thứ trưởng Bộ Công an, trước khi được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

[INFOGRAPHIC] Chanh Van phong Trung uong Dang Nguyen Duy Ngoc