Không để “lợi ích nhóm” trong sửa chữa Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh

Google News

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu việc triển khai dự án phải đảm bảo các quy định, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”.

  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-2
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-3
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-4
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-5
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-6
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-7
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-8
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-9
  • Khong de “loi ich nhom” trong sua chua Bao tang - Thu vien Quang Ninh-Hinh-10
Thiên Tuấn