Ngày 12/12, tổ chức "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng"

Google News

"Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng" sẽ được tổ chức vào sáng 12/12, tại Hà Nội.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới nay, dấu ấn lãnh đạo kinh tế của Đảng được thể hiện rõ nét qua việc thực hiện Văn kiện chính thức của Đại hội cũng như các Nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.
Ngay 12/12, to chuc
 
Ngay từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn, có những khó khăn chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cụ thể, Đảng ta tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, có tính chất chiến lược. Điểm nhấn quan trọng chính là 6 hội nghị toàn quốc về 6 lĩnh vực đã được tổ chức ngay trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau đó, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng chiến lược trên cả nước với thông điệp rất rõ nét...
Để làm rõ hơn vấn đề này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về kinh tế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.
Đến nay, BTC Diễn đàn đã nhận được gần 50 bài tham luận của các nhà quản lý, lãnh đạo, nhà khoa học đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, qua đó đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ hơn nhiều vấn đề quan trọng về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết về Kinh tế qua nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên từng lĩnh vực cụ thể. Các tham luận cũng nêu lên những khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đồng thời cũng rút ra những bài học kinh nghiệm, nêu lên những giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Bình Minh