Quy trình mới về kỷ luật đảng viên thuộc quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Google News

Bộ Chính trị quy định quy trình 3 bước xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã ký quyết định 165 của Bộ Chính trị ban hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Quy trinh moi ve ky luat dang vien thuoc quyen cua Trung uong Dang, Bo Chinh tri, Ban Bi thu
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. 
Theo Quyết định 165, việc xem xét, thi hành kỷ luật với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện theo quy trình ba bước.
Bước chuẩn bị
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Văn phòng T.Ư Đảng) hồ sơ vụ việc gồm: Tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và tài liệu có liên quan.
Văn phòng T.Ư Đảng sao gửi hồ sơ vụ việc UBKT T.Ư trình đến các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; hồ sơ vụ việc Bộ Chính trị trình đến các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng theo quy chế làm việc.
Thường trực Ban Bí thư phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nghe đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi tổ chức hội nghị xem xét kỷ luật.
Nếu đảng viên vi phạm là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư thì Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến.
Bước tiến hành kỷ luật có hai hội nghị
Đầu tiên là hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định kỷ luật với thành phần tham dự gồm: Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo UBKT T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng.
Trường hợp cần thiết thì mời đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức Đảng quản lý đảng viên.
Quy trinh moi ve ky luat dang vien thuoc quyen cua Trung uong Dang, Bo Chinh tri, Ban Bi thu-Hinh-2
 Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.
Tại hội nghị này, đại diện UBKT T.Ư trình bày tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật.
Tiếp đến đại diện tổ chức Đảng vi phạm, đảng viên vi phạm trình bày ý kiến, tổ chức Đảng có đảng viên vi phạm phát biểu; trường hợp vắng mặt thì đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng trình bày báo cáo kiểm điểm của tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và các ý kiến của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư được phân công gặp đại diện tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trước khi họp xem xét kỷ luật báo cáo về kết quả cuộc gặp, trao đổi.
Sau đó, hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật hoặc biểu quyết đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.
Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật thì giao UBKT T.Ư chủ trì, phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng chuẩn bị hồ sơ vụ việc để Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định không thi hành kỷ luật thì Văn phòng T.Ư Đảng thông báo bằng văn bản đến UBKT T.Ư và tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan biết.
Với Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, quyết định kỷ luật thành phần gồm: Ban Chấp hành T.Ư Đảng; đại diện lãnh đạo UBKT T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tổ chức T.Ư, các ban đảng có liên quan.
Tại hội nghị này, đại diện Bộ Chính trị đọc tờ trình, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật. Kế tiếp, đại diện tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trình bày ý kiến (nếu đảng viên vi phạm là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, tổ chức Đảng vi phạm có người đứng đầu là Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng dự họp).
Sau đó, hội nghị thảo luận, biểu quyết quyết định hình thức kỷ luật bằng phiếu kín. Trường hợp Ban Chấp hành T.Ư Đảng quyết định không thi hành kỷ luật thì ủy quyền cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông báo bằng văn bản đến tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan biết.
Bước kết thúc
UBKT T.Ư chủ trì, phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng tham mưu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định thi hành kỷ luật hoặc thông báo không kỷ luật.
Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư triển khai quyết định kỷ luật, thông báo không kỷ luật đến tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan.
UBKT T.Ư hoàn chỉnh hồ sơ xem xét, thi hành kỷ luật và bàn giao Văn phòng T.Ư Đảng lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao UBKT T.Ư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan chấp hành quyết định thi hành kỷ luật.
Thanh Hà