Sau ăn, nên đứng, ngồi hay nằm là tốt nhất? Làm sai hại thân

Google News

Người Trung Quốc xưa có câu: Đi 100 bước sau ăn, sống đến 99 tuổi. Có ý kiến lại cho rằng đi bộ ngay sau bữa ăn không khoa học. Vậy tư thế sau ăn nào tốt nhất?

  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-2
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-3
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-4
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-5
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-6
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-7
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-8
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-9
  • Sau an, nen dung, ngoi hay nam la tot nhat? Lam sai hai than-Hinh-10
Định Tâm (Theo HWT)