[e-Magazine] Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!”

[e-Magazine] Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng: “Kế tục sự nghiệp vẻ vang, tập hợp đội ngũ trí thức… xây dựng Đất nước!”

“Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, điều tôi quan tâm nhất là làm sao kế tục sự nghiệp vẻ vang của các Đàn Anh đi trước, tập hợp đội ngũ trí thức để phục vụ tốt nhất sự nghiệp xây dựng Đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, TSKH Phan Xuân Dũng nói.

TSKH Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

TSKH Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Với 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch. TSKH Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA).
Trang trước12