Vinh danh trí thức 2022: GS.TS Lê Hữu Nghĩa

GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Triết học, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày tháng, năm sinh: 20/9/1947.
Thành tích đạt được
Đóng góp vào công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (35 năm trong đó nhiệm kỳ 2006-2010 là Giám đốc Học viện); đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Hội đồng Lý luận Trung ương qua 5 nhiệm kỳ (1 nhiệm kỳ làm Phó chủ tịch thường trực, 2 nhiệm kỳ là Phó chủ tịch, 2 nhiệm kỳ là Ủy viên); đóng góp vào công tác của Tạp chí Cộng sản (Tổng biên tập giai đoạn 2003-2006).
Vinh danh tri thuc 2022: GS.TS Le Huu Nghia
 GS.TS Lê Hữu Nghĩa.

Chủ nhiệm 1 chương trình khoa học cấp nhà nước – Chương trình KX-02/06-10 về “ Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội”. Phó chủ nhiệm chương trình khoa học cấp nhà nước KX-08 về “ Những đặc điểm và xu thế chủ yếu của tình hình thế giới trong hai thập niên đầu thế ký XXI”. Phó chủ nhiệm chương trình khoa học cấp nhà nước KX-10 về “ Đổi mới hệ thống chính trị” giai đoạn 2001-2005 và giai đoạn 2005-2010; Ủy viên Ban Chủ nhiệm chương trình khoa học lý luận chính trị KX-04/11-15 của Hội đồng Lý luận Trung ương. Chủ nhiệm 6 đề tài cấp nhà nước nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc. Chủ nhiệm nhiều dự án quốc gia và quốc tế, 2 đề tài hợp tác Việt Nam- Lào, nhiều đề tài cấp bộ. Đã nghiên cứu, viết hàng trăm công trình khoa học được xuất bản thành sách và bài báo đăng ở các tạp chí trong nước và ngoài nước.
Là thành viên Tiểu ban Văn kiện và Ủy viên ban biên tập các Báo cáo Chính trị trình Đại hội X, XI, XII của Đảng. Là Thường trực chuyên trách Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Là thành viên Tiểu ban Tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng trình Đại hội XI. Là Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng kết 20 năm đổi mới (1986-2006) và là tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết 20 năm đổi mới. Là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016) và Tổ phó Tổ Biên tập Báo cáo Tổng kết 30 năm đổi mới. Là Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2013 và nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư liên ngành Triết học- Xã hội học- Chính trị học 2 nhiệm kỳ trên. Là Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ quốc gia ( Nafosted) nhiệm kỳ 2009-2014.
Đã hướng dẫn 15 nghiên cứu sinh viết và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đã giảng dạy cho nhiều lớp cao cấp lý luận chính trị; các lớp dự nguồn cho Trung ương; các lớp bồi dưỡng cho cán bộ cao cấp của Đảng nhân dân cách mạng Lào; các lớp cao học, nghiên cứu sinh; các lớp nghiên cứu nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương v.v.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Độc lập hạng nhất, do Chủ tịch nước ký tặng năm 2015.
- Huân chương Lao động hạng nhì, do Chủ tịch nước ký tặng năm 2001.
- Huân chương Itxala hạng nhất, do Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng năm 2008.
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng năm 2020.
- Danh hiệu Nhà giáo nhân dân, do Chủ tịch nước ký quyết định ngày 9-11-2010.
- Bằng khen của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, năm 2016.
- Nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen của các cơ quan, bộ, ban, ngành tặng.
PV