Vinh danh trí thức 2022: PGS.TS Nguyễn Quang Linh

PGS.TS Nguyễn Quang Linh, PCT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc ĐH Huế, GĐ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và anh ninh ĐH Huế.

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1961
Thành tích đạt được
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Vinh danh tri thuc 2022: PGS.TS Nguyen Quang Linh
 PGS.TS Nguyễn Quang Linh.
Chủ trì 2 Chương trình Hợp tác quốc tế: VLIR-NEYWOTK và VLIR-IUC. Tham gia 8 mạng lưới giáo dục đại học. Chủ nhiệm 04 đề tài cấp Nhà nước và Quốc gia. Chủ nhiệm 15 đề tài cấp tỉnh.
Chủ nhiệm nhiều hoạt động của các dự án hợp tác quốc tế của các chương trình FSPS-DANIDA và ACP-WB, các Chương trình VLIR-IUC và thành viên sáng lập nhiều Tổ chức và mạng lưới khoa học trong và nước ngoài.
Chuyển giao 02 công nghệ: quy trình sản xuất chế phẩm sinh học Bokashi – trầu cho Peterhand Đồng Nai đã được chuyển giao để ứng trong NTTS và Quy trình sản xuất BioFAT cho Cty TNHH Ngọc Liên Hà Nội ứng dụng trong chăn nuôi lợn và gia cầm.
Hướng dẫn nhiều học viên cao học hoàn thành luận án thạc sỹ chăn nuôi; thú y và nuôi trồng thủy sản. Tham gia Hội đồng chấm các luận án thạc sĩ cấp cơ sở; hướng dẫn và tham gia nhiều Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở và cấp nhà nước.
Tham gia xây dựng 15 đầu sách chuyên khảo, tham khảo, giáo trình và cẩm nang kỹ thuật về chăn nuôi - Thú y - Thủy sản. Tác giả của 109 bài báo, trong đó 58 bài báo quốc tế và 32 bài trên các tạp chí có uy tín thế giới; xuất bản 5 bài báo quốc tế và 2 bài trong nước trong danh mục tạp chí được Hội đồng GSNN tính điểm.
Nghiên cứu và được công nhận 5 sáng kiến hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, 3 sáng kiến hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ.
Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
- Huân chương Lao động hạng 3 năm 2010, 2021.
- Huân chương Lao động hạng nhì năm 2016.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2006, 2017, 2020.
- Bằng khen Của Ban Tuyên giáo TW năm 2020.
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020.
- Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam năm 2019.
- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2018, 2021.
PV