FLC Faros báo lãi cao gấp 44 lần trong quý 1

FLC Faros ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 1 hơn 18 tỷ đồng, cao gấp 44 lần số lãi 410 triệu đồng cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, doanh thu thuần trong kỳ của CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) giảm gần một nửa so với năm trước về còn 422 tỷ đồng do sự sa sút của mảng bán hàng hóa, còn doanh thu xây dựng tăng 36% lên gần 98 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp của Công ty trong quý 1 ở mức 7,6 tỷ đồng, giảm 55%. Tuy nhiên, hoạt động tài chính có dấu hiệu khởi sắc khi mang lại phần lớn lợi nhuận.
Theo đó, doanh thu tài chính tăng 26% lên 23 tỷ đồng do nhận thêm lãi từ hoạt động cho vay, chi phí tài chính giảm đến 15 tỷ về còn hơn 6 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay tương ứng với việc giảm quy mô các khoản vay, đồng thời Công ty cũng hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn.
FLC Faros bao lai cao gap 44 lan trong quy 1
 
Trong kỳ này, Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận khác 6,6 tỷ đồng từ đánh giá lại tài sản đem góp vốn. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1 ghi nhận hơn 18 tỷ đồng, cao gấp 44 lần số lãi 410 triệu đồng cùng kỳ.
Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Công ty tăng hơn 7% so với đầu năm lên hơn 11.200 tỷ đồng. Các khoản vốn vào đơn vị khác của Công ty tăng mạnh từ hơn 360 tỷ đồng lên trên 2.010 tỷ đồng.
Nợ phải trả chiếm hơn 46% trong cơ cấu hình thành tài sản của Công ty, ở mức 5.200 tỷ đồng.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương gần 960 tỷ đồng chủ yếu do công ty giảm các khoản phải thu dài hạn. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm gần 990 tỷ do FLC Faros đẩy mạnh cho vay và góp vốn vào doanh nghiệp khác.
Anh Nhi