Biết “lưỡng đầu thọ địch” là nguy, tại sao Hitler quyết đánh Liên Xô?

Google News

Trùm phát xít Hitler biết rõ, nếu ông ta tấn công Liên Xô, có thể dẫn đến chiến tranh trên hai mặt trận (thế "lưỡng đầu thọ địch"), nhưng tại sao Hitler vẫn nhất quyết tấn công Liên Xô?

 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-2
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-3
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-4
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-5
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-6
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-7
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-8
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-9
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-10
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-11
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-12
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-13
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-14
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-15
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-16
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-17
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-18
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-19
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-20
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-21
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-22
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-23
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-24
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-25
 • Biet “luong dau tho dich” la nguy, tai sao Hitler quyet danh Lien Xo?-Hinh-26
Tiến Minh (Theo Sohu, Topwar)