Cùng GenZ thay đổi nhận thức về hành trình "Yêu an toàn"

Google News

Ngày 29/8, được sự tài trợ của BQLDA VUSTA, Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, Doanh nghiệp xã hội The Times đã có buổi chia sẻ vô cùng thành công tại Trường Cao đẳng cơ giới xây dựng CMC.

Cùng GenZ thay đổi nhận thức về hành trình "Yêu an toàn"Lý Thùy