Chân dung lãnh đạo bộ máy Chính phủ sau khi kiện toàn

Google News

26 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn đã giúp kiện toàn bộ máy Chính phủ khóa mới với 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-2
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-3
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-4
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-5
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-6
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-7
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-8
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-9
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-10
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-11
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-12
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-13
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-14
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-15
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-16
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-17
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-18
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-19
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-20
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-21
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-22
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-23
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-24
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-25
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-26
 • Chan dung lanh dao bo may Chinh phu sau khi kien toan-Hinh-27
Hiểu Lam