Tổng Bí thư từng chỉ đạo gì tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023), xin gửi đến độc giả chùm bài viết: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội.

Trong 2 ngày 02 -03/6/2015, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII diễn ra. Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và Hà Nội.
Tong Bi thu tung chi dao gi tai Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VII
 Toàn cảnh Đại hội.
Tại đại hội, với chủ đề “Đoàn kết – Trí tuệ - Đổi mới – Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có tổ chức liên hiệp hội Khoa học & Kỹ thuật. Tổ chức cơ sở đảng của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương được củng cố và phát triển, đã có 48 hội thành viên thành lập đảng đoàn; tăng thêm 50 vạn trí thức Khoa học & Kỹ thuật trong số một triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 2,8 triệu người. Liên hiệp đã làm tốt chức năng tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức Khoa học & Kỹ thuật, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức Khoa học & Kỹ thuật; vai trò, vị thế của Liên hiệp hội – một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức Khoa học & Kỹ thuật - ngày càng được khẳng định trong xã hội.
Tong Bi thu tung chi dao gi tai Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VII-Hinh-2
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã từng rút ra triết lý: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Trong thời đại ngày nay, Đảng ta cũng nhiều lần khẳng định: Tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: Đào tạo, xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam - một tổ chức rộng lớn đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Tổng Bí thư cho rằng, qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với 6 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 5 năm (2010 - 2015), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp Hội đã trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, xoá đói, giảm nghèo; là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống cũng như trong việc tổ chức các giải thưởng, hội thi, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; đã chú trọng việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp về khoa học và công nghệ...
Trên cơ sở phân tích những thời cơ, thách thức trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Tình hình mới đòi hỏi các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước, đặc biệt là Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ các nhà khoa học thuộc các Hội cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Để làm được điều đó, Tổng Bí thư gợi ý, định hướng 4 nội dung, giải pháp quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh việc Liên hiệp Hội Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Phấn đấu sớm đạt được mục tiêu phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tích cực, chủ động hơn trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khoá X) về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tong Bi thu tung chi dao gi tai Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep Hoi Viet Nam lan thu VII-Hinh-3
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Độc lập cho GS.TSKH Đặng Vũ Minh và TS. Trần Việt Hùng
Đại hội đã bầu 173 Ủy viên Hội đồng Trung ương, 9 Ủy viên của Ủy ban Kiểm tra, 25 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 5 Thường trực Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2015- 2020. GS.TSKH Đặng Vũ Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; 04 Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, TS Phạm Văn Tân, TS Phan Tùng Mậu và TS Nghiêm Vũ Khải. Trong đó, TS Phạm Văn Tân kiêm Tổng thư ký, TS Phan Tùng Mậu kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm tra.
DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2015-2020)
1- GS.TSKH Đặng Vũ Minh-  Chủ tịch 
2- TS Vũ Ngọc Hoàng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Phó Chủ tịch
3- TS Phạm Văn Tân- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
4- TS Phan Tùng Mậu- Phó Chủ tịch
5-TSKH Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch 
6- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình- Chủ tịch LHH Bình Định, Ủy viên
7- ThS Nguyễn Quyết Chiến- Trưởng Ban TC-CB LHHVN, Ủy viên
8- PGS.TSKH Nguyễn Văn Cư-  Chủ tịch Hội KHKT Biển, Ủy viên
9-  GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng- Chủ tịch Tổng hội Y học, Ủy viên
10- GS.TS Nguyễn Đại Hưng- Chủ tịch Hội Vật lý, Ủy viên
11- TS Trần Danh Lợi- Phó Chủ tịch LHH TP Hà Nội, Ủy viên
12 Ông Lê Công Lương, Chánh Văn phòng LHHVN, Ủy viên
13 Ông Nguyễn Trần Nam, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Ủy viên  
14- Ông Vũ Hữu Nghị- Tổng Biên tập Báo Đất Việt, Ủy viên
15- PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch LHH TP HCM, Ủy viên
16- TS Y Ghi Nie, Chủ tịch LHH tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên
17- TS Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED), Ủy viên
18- PGS.TS Trần Quang Quý, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam, Ủy viên
19- Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Ủy viên
20- Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên
21- Ông Dương Việt Thắng, Chủ tịch LHH tỉnh Cà Mau, Ủy viên
22- PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam, Ủy viên
23- TS Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC, Ủy viên
24- PGS.TS Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Ủy viên
25- Ông Trần Đình Yến, Chủ tịch LHH tỉnh Sơn La, Ủy viên
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2015-2020)
1- TS Phan Tùng Mậu- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ nhiệm
2- ThS Nguyễn Quyết Chiến Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tổ chức cán bộ LHH Việt Nam, Ủy viên
3- KS Nguyễn Thị Dung, Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra LHH Việt Nam khóa VI, Ủy viên
4- DS Nguyễn Vân Đình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Dược học Việt Nam, Ủy viên
5- GS.TS Đậu Ngọc Hào, Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam, Ủy viên
6- TS Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch LHH Đồng Nai, Ủy viên
7- CN Phạm Công Tham, Phó Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Ủy viên
8- ThS Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch LHH Bắc Giang, Ủy viên
9- ThS Nguyễn Xuân Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực LHH Hà Tĩnh, Ủy viên

Lê Công Lương – Lê Hồng