Lâm Đồng chỉ đạo mới nhất về phân lô, tách thửa đất

Google News

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản 7163 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2022/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc phân lô, tách thửa đất, chuyển nhượng trên địa bàn tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện có liên quan.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý việc phân lô, tách thửa trên địa bàn tỉnh; việc phân lô, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nhằm khắc phục triệt để tình trạng phân lô, bán nền không phù hợp giữa các quy hoạch trong thời gian qua.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chấp hành nghiêm quy định quản lý trong hoạt động công chứng văn bản liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản…

Lam Dong chi dao moi nhat ve phan lo, tach thua dat
 Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn về việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Đây là văn bản thay thế văn bản tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến phân lô, tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn ban hành trước đó.

Theo đó, trường hợp mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất (gồm nhiều thửa đất) có sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị mà không thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản thì phải tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân theo Quyết định số 40.

Nếu mục đích sử dụng đất của thửa đất, khu đất chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng thì chia 2 trường hợp giải quyết.

Nếu hợp thửa đất thì cơ quan thẩm quyền tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 40; còn nếu tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho giữa những người thân trong gia đình mà người nhận tặng cho được nhận một thửa đất sau khi tách thì cũng tiếp tục giải quyết theo Quyết định số 40.

Những hồ sơ không thuộc 2 trường hợp nói trên thì UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn địa phương rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch sao cho đảm bảo sự thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo Quyết định số 40.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Hôm 20/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số  về việc tạm dừng tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn bản này ban hành trong bối cảnh trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, giao dịch tương tự các dự án bất động sản.

Gia Lai