Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng chúc tết đội ngũ trí thức Hà Tĩnh

Google News

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam đã đến thăm, chúc tết đội ngũ trí thức Hà Tĩnh.