Cơ quan lãnh đạo của VUSTA có cơ cấu và hoạt động như thế nào?

Theo quy định của Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Cơ quan lãnh đạo VUSTA được bầu và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.  

- Đối với cơ quan lãnh đạo VUSTA
Theo quy định của Điều lệ VUSTA, Cơ quan lãnh đạo VUSTA được bầu và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Đại hội đại biểu toàn quốc của VUSTA là cơ quan lãnh đạo cao nhất của VUSTA.
Đại hội đại biểu toàn quốc bầu Hội đồng TW của VUSTA. Hội đồng TW là cơ quan lãnh đạo VUSTA giữa hai kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc. Để chỉ đạo, điều hành hoạt động, Hội đồng TW VUSTA bầu Đoàn Chủ tịch Hội đồng TW và Ủy ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trong số các ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng TW. Chủ tịch Hội đồng TW là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của VUSTA. Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch.
Co quan lanh dao cua VUSTA co co cau va hoat dong nhu the nao?
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng. 
Tổng Thư ký là Thủ trưởng Cơ quan Trung ương VUSTA. Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng TW VUSTA lãnh đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của VUSTA giữa hai kỳ họp của Hội đồng TW. Đoàn Chủ tịch Hội đồng TW phân công một số ủy viên làm nhiệm vụ thường trực. Đoàn Chủ tịch Hội đồng TW thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan giúp việc, các hội đồng chuyên môn, các tổ chức KH&CN và các tổ chức trực thuộc khác.
- Đối với cơ quan lãnh đạo Hội ngành toàn quốc
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội ngành toàn quốc là Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội, Tổng hội. Đại hội đại biểu Hội, ngành toàn quốc bầu Ban Chấp hành TW hội, ngành toàn quốc. Ban Chấp hành TW hội, ngành toàn quốc là cơ quan lãnh đạo hội, ngành toàn quốc giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội, chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của hội ngành toàn quốc giữa hai kỳ đại hội; Quyết định tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Ban Chấp hành TW hội ngành toàn quốc; Quyết định kết nạp các hội viên hoặc hội thành viên chuyên ngành; bổ sung, thay đổi, miễn nhiệm các ủy viên ban chấp hành theo điều lệ của Hội, Tổng hội; Bầu Ban Thường vụ (hoặc Đoàn Chủ tịch) và Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng ban Kiểm tra trong số các ủy viên Ban Thường vụ (hoặc Đoàn Chủ tịch), số lượng, cơ cấu và thể thức bầu cử do Ban Chấp hành TW Hội, Tổng hội quy định.
Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội, Tổng hội là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của hội ngành toàn quốc. Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch.
- Đối với cơ quan lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (Liên hiệp Hội địa phương)
Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp Hội địa phương là Đại hội đại biểu của Liên hiệp Hội địa phương. Bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội địa phương. 
Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo Liên hiệp Hội địa phương giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương giữa hai kỳ đại hội; Quyết định tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Liên hiệp hội địa phương bầu Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký (hoặc ủy viên Thư ký) và Trưởng ban Kiểm tra trong số các ủy viên Ban Thường vụ. Chủ tịch Ban Chấp hành Liên hiệp Hội địa phương là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương. Các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký (hoặc ủy viên Thư ký) thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch.
Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của Liên hiệp Hội địa phương giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành. Ban Thường vụ thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Liên hiệp Hội địa phương, các hội đồng chuyên môn, các tổ chức KH&CN và các tổ chức trực thuộc khác.
Co quan lanh dao cua VUSTA co co cau va hoat dong nhu the nao?-Hinh-2
Sơ đồ tổ chức VUSTA
VUSTA