Công đoàn VUSTA: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên

Ngày 14/4, Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị “Triển khai công tác Công đoàn năm 2022”.

Ông Lê Duy Tiến, Chủ tịch Công đoàn VUSTA cho biết, năm 2021 là năm triển khai chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 đã diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội của toàn xã hội, ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn VUSTA đã xác định tập trung định hướng công tác công đoàn tới 18 công đoàn cơ sở.
“Công đoàn VUSTA đã bám sát và động viên các công đoàn cơ sở tiếp tục học tập, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thường xuyên rèn luyện, tiếp tục thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phấn đấu luôn là tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh...”, ông Lê Duy Tiến, Chủ tịch Công đoàn VUSTA nói.
Cong doan VUSTA: Bao ve quyen va loi ich hop phap cua doan vien
Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2022 của VUSTA. 
Được biết, hoạt động công đoàn cơ sở trong hệ thống Công đoàn VUSTA năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều nội dung mang tính chất truyền thống không thực hiện được, tuy nhiên các công đoàn cơ sở hầu hết đều có các hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của các công đoàn viên, đồng thời tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động chung tay đóng góp cho việc phòng chống COVID-19 tại địa phương cũng như góp vào quỹ chung phòng chống COVID-19 của quốc gia.
Công đoàn VUSTA và các công đoàn cơ sở cũng đã nhanh chóng tiếp cận, có những sáng kiến, sáng tạo, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động công đoàn như điều phối, xin ý kiến, cung cấp góp ý vào các văn bản, văn kiện liên quan, trao đổi hoạt động giữa các đơn vị nhằm thích ứng với điều kiện làm việc mới...
Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch Công đoàn VUSTA nhấn mạnh, năm 2022 thành lập thêm công đoàn cơ sở và hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động theo luật pháp lao động và công đoàn; Duy trì chăm lo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Công đoàn Viên chức Việt Nam và hưởng ứng tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc; Nghiên cứu, hướng dẫn các công đoàn cơ sở và làm việc với lãnh đạo các đơn vị về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn theo sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Khối Thi đua III và do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; Chuẩn bị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022 và của nhiệm kỳ 2017 - 2022 để tiến tới Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công đoàn VUSTA.
“Công đoàn VUSTA là Công đoàn có hoạt động đặc thù, là nơi tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ Việt Nam, có nhiều hội viên đã nghỉ hưu tham gia vào hoạt động của các tổ chức trong hệ thống nên mong muốn và đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp được quan tâm chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn tận tình và cụ thể hơn nữa về nghiệp vụ công đoàn cũng như có sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần dành cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới”, Công đoàn VUSTA nêu ý kiến đề xuất tại Hội nghị.
Thiên Tuấn