Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội

Chia sẻ với vusta.vn, ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ cho biết.

Trong những năm qua, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Liên hiệp Hội đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Nang cao chat luong, hieu qua hoat dong cua Lien hiep Hoi
 
Phát huy nội lực đội ngũ trí thức
Theo ông Tuyển, công tác tập hợp, tôn vinh trí thức đạt được những kết quả tích cực, đã động viên trí thức tham gia vào mọi hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh Phú Thọ. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được chú trọng, duy trì thường xuyên. Công tác tổ chức các hội thi, giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ đã thu hút đông đảo các tác giả tham gia dự thi, chất lượng các giải pháp tham dự cấp tỉnh và trung ương được nâng lên; nhiều công trình, giải pháp đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị, địa phương của tỉnh và cả nước.
Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH), đặc biệt là năm 2021, trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19, hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, trong đó có hoạt động TVPB&GĐXH cũng bị ảnh hưởng, nhất là trong công tác tổ chức các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tổ chức các hội thảo, diễn đàn TVPB&GĐXH và công tác tập hợp chuyên gia, trí thức ở trong và ngoài tỉnh tham gia vào các nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, hoạt động TVPB&GĐXH vẫn được duy trì và hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
Liên hiệp hội đã triển khai thực hiện 16 nhiệm vụ, hoạt động, đề tài TVPB&GĐXH, hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên đề để lấy ý kiến góp ý, tư vấn, phản biện đối với các đề án, dự án, chương trình công tác lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành.
Có thể khẳng định, hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp hội trong năm 2021 tiếp tục phát huy được ý nghĩa, vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia. Các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đánh giá cao hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp hội và ngày một quan tâm, tạo điều kiện để Liên hiệp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
Nang cao chat luong, hieu qua hoat dong cua Lien hiep Hoi-Hinh-2
 
Một số địa phương, sở, ngành, văn phòng UBND tỉnh đã trực tiếp đề nghị Liên hiệp hội tư vấn, phản biện vào một số đề án, kế hoạch liên quan. Một số nhiệm vụ đã được trực tiếp Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tiếp thu, điều chỉnh theo ý kiến TVPB của Liên hiệp hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thực tế còn có khó khăn, hạn chế đó là: Có nhiệm vụ chưa triển khai được theo kế hoạch do thực tiễn quá trình xây dựng của các ngành chưa hoàn thiện. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động GĐXH, hạn chế tổ chức các sự kiện, hội thảo TVPB&GĐXH, nhất là việc mời chuyên gia ở Trung ương tham gia trực tiếp,...
Công tác xây dựng và phát triển tổ chức của Liên hiệp hội tỉnh được chú trọng, quan tâm, ngày càng tập hợp được nhiều hội thành viên, trí thức, hội viên tham gia vào hệ thống Liên hiệp hội. Nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội tỉnh được đổi mới rõ rệt. Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức đạt được những kết quả tích cực, đã động viên trí thức tham gia vào mọi hoạt động KHCN của tỉnh. Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững được chú trọng, duy trì thường xuyên. Công tác tổ chức các hội thi, giải thưởng sáng tạo KHCN đã thu hút đông đảo các tác giả tham gia dự thi, chất lượng các giải pháp tham dự cấp tỉnh và trung ương được nâng lên; nhiều công trình, giải pháp đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các đơn vị, địa phương của tỉnh và cả nước. Hoạt động TVPB&GĐXH được triển khai hiệu quả, chất lượng, đã huy động, phát huy được trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham gia tư vấn, góp ý xây dựng các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh.... Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã từng bước nâng cao vị thế, vai trò của Liên hiệp hội tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Phú Thọ.
Vẫn còn một số hạn chế trong các hoạt động
Theo ông Tuyển, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như công tác tập hợp trí thức chưa thực sự đổi mới, các nhiệm vụ cụ thể để thu hút trí thức là người Phú Thọ hiện đang công tác ở ngoài tỉnh tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa nhiều; một số hội thành viên chưa chủ động đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới, kết quả hoạt động còn hạn chế; hoạt động liên kết, hợp tác KHCN trong nước của Liên hiệp hội còn khó khăn, chưa phong phú, kết quả còn ít; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự tạo điều kiện thực hiện TVPB&GĐXH theo quy định.
Thế giới đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ với những thành tựu phi thường, sự xuất hiện của kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, đời sống kinh tế, chính trị, xã hội biến chuyển không ngừng. Đó là một xu thế lớn có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, trí thức đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Huy động được tiềm năng trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức là yếu tố quyết định sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức gắn với sự nghiệp KHCN, xác định đây là một trong những động lực quan trọng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong giai đoạn mới, Liên hiệp hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, là nhân tố nòng cốt tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Đất Tổ, tham gia đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển tỉnh Phú Thọ; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động 28-CTr/TU ngày 23/9/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết luận số 52- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 16/8/2010 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VIII.
Tuy nhiên, theo ông Tuyển để phát triển Liên hiệp Hội một cách toàn diện, trước tiên, Liên hiệp hội quyết tâm thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác được giao. Nghiên cứu, cụ thể hóa một cách sáng tạo các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội, và tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp hội hằng năm và 6 tháng một cách bài bản, sáng tạo; lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của Liên hiệp hội, có đánh giá hằng năm và 6 tháng. Thực hiện tốt vai trò, nâng cao hiệu quả lãnh chỉ đạo của Đảng đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp hội, thực hiện công tác Đảng trong Liên hiệp hội.
Nang cao chat luong, hieu qua hoat dong cua Lien hiep Hoi-Hinh-3
 
Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp hội. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Cơ quan thường trực Liên hiệp hội đảm bảo về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tìm tòi, vận động thành lập các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành mà xã hội có nhu cầu. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động và tính chuyên nghiệp đối với các hội thành viên, thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Vận động kết nạp hội viên tập thể đối với các tổ chức khoa học, đào tạo có đông trí thức trình độ cao. Đổi mới công tác kiểm tra theo hướng quan tâm về cơ sở, hỗ trợ hoạt động cho cơ sở. Đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua trong hệ thống Liên hiệp hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên các hội thành viên và trí thức khoa học hăng hái đóng góp trí tuệ, công sức vào mọi hoạt động khoa học của tỉnh, của Liên hiệp hội.
Thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp trí thức, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm tham gia hoạt động TVPB&GĐXH và các hoạt động khoa học khác, thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Tìm tòi các cách thức vận động, tập hợp trí thức có hiệu quả; lắng nghe ý kiến của trí thức, lựa chọn những vấn đề thiết thực của trí thức đề xuất để thực hiện. Đổi mới việc tôn vinh trí thức theo quy chế của Liên hiệp hội, đảm bảo tính động viên, có ý nghĩa thiết thực, có tính lan tỏa.
Chủ động đề xuất và thực hiện tốt các nhiệm vụ TVPB&GĐXH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đổi mới, sử dụng đa kênh thông tin để xác định nhiệm vụ TVPB&GĐXH. Vận dụng sáng tạo, khoa học các quy định của cấp có thẩm quyền về TVPB&GĐXH và quy trình thực hiện TVPB&GĐXH của Liên hiệp hội. Sử dụng chuyên gia có chất lượng cao từ nhiều nguồn vào việc thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH. Thực hiện đồng bộ các biện pháp và kỹ năng để hoàn thành các nhiệm vụ TVPB&GĐXH có chất lượng cao, đóng góp thiết thực đối với tỉnh Phú Thọ, tạo sự tin tưởng của các cấp, các ngành; khẳng định TVPB&GĐXH là một hoạt động khoa học quan trọng có tính đặc thù của Liên hiệp hội.
Nang cao chat luong, hieu qua hoat dong cua Lien hiep Hoi-Hinh-4
 
Tích cực tham gia nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án khoa học công nghệ các cấp, góp phần chuyển giao, ứng dụng, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống. Đổi mới việc xác định các nhiệm vụ khoa học trong hệ thống Liên hiệp hội, bao gồm cơ quan thường trực và các đơn vị thành viên, nhất là hội viên tập thể có năng lực khoa học lớn và các tổ chức khoa học trực thuộc Liên hiệp hội, theo hướng thiết thực, phát huy lợi thế của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Tăng cường phối hợp trong hoạt động khoa học giữa các đơn vị thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội, giữa Liên hiệp hội và các tổ chức thành viên với các ngành, địa phương và Liên hiệp hội Việt Nam. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đào tạo và phổ biến kiến thức KHCN và kỹ thuật cho hội viên và nhân dân gắn với các hoạt động khoa học công nghệ và TVPB&GĐXH.
Theo vusta