Video: VUSTA thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã và đang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng.

Hiểu Lam