VUSTA thực hiện chức năng làm cầu nối như thế nào?

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA - Liên hiệp Hội Việt Nam) thực hiện chức năng làm cầu nối giữa các hội
thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác như thế nào?

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác, như sau:
- Xây dựng và phát triển tổ chức: Thực hiện công tác xây dựng, củng cố, phát triển và kiện toàn tổ chức bộ máy của TW Liên hiệp Hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; điều hòa, phối hợp và trợ giúp hoạt động của các hội thành viên; tăng cường mối liên kết liên ngành, liên vùng giữa các hội thành viên.
- Vận động trí thức KH&CN thực hiện: Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động trí thức KH&CN người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của đội ngũ trí thức KH&CN.
VUSTA thuc hien chuc nang lam cau noi nhu the nao?
 Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2 tổ chức tại Hưng Yên.
- Tổ chức các hoạt động: Đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; chủ động TV, PB&GĐXH nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, các dự án quan trọng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, BVMT, ứng phó với BĐKH; TT&PBKT, tham gia xây dựng xã hội học tập, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng trong hoạt động KH&CN; tham gia cấp chứng chỉ hành nghề, thực hiện giám sát hoạt động nghề nghiệp và các dịch vụ công theo quy định của pháp luật; tham gia phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân...
- Thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN): Phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQVN triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN với Đảng, Nhà nước và MTTQVN; Tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia và dân tộc.
- Tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức phi chính phủ của các nước, tham gia các tổ chức KH&CN của khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí
VUSTA