LHH Bắc Ninh chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra

Google News

Trong nhiều năm qua, Liên hiệp hội Bắc Ninh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác kiểm tra; bám sát sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam.

Công tác kiểm tra, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới được đưa vào cuộc sống; giúp mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống Hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội trong giai đoạn hiện nay, Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác kiểm tra toàn khóa, chương trình công kiểm tra hàng năm; Vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên chỉ đạo. Theo bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Ninh, công tác kiểm tra đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống Liên hiệp Hội.
LHH Bac Ninh chu trong nang cao hieu qua cong tac kiem tra
 

Vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền, học tập, quán triệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học & kỹ thuật Việt Nam đến đối tượng ủy viên BCH, các tổ chức Hội thành viên, cán bộ, hội viên trong hệ thống; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh được triển khai kịp thời; hình thức triển khai phong phú, đa dạng trực tiếp và trực tuyến phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Bên cạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các Hội thành viên còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên để phổ biến, lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, người dân. . Qua thống kê, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi truyền, học tập đã thu hút trên 400.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Liên hiệp Hội. Thông qua các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết giúp cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra của Đảng, việc thực hiện Điều lệ Hội để hoạt động kiểm tra giám sát đạt hiệu quả cao nhất.
Thực tiễn cho thấy, nếu công tác kiểm tra, giám sát được nâng tầm và phát huy hiệu quả thì năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Hội cũng được đề cao, giữ vững. Đi đôi với công tác triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề như: Hội đã phối hợp với Học viện Báo chí & Tuyên truyền tổ chức thành công hội thảo “Phát huy vai trò của khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”. Vận động cán bộ, đảng viên tham gia viết bài tại các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Thân thế, cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Cừ; Cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyên Giáp; Biển đảo Việt Nam; tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982,… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vi phạm kỷ luật phát ngôn hay những biểu hiện lệch lạc được thực hiện nghiêm túc, nề nếp.
Tuy nhiên, theo bà Dung cho biết, hiện nay công tác kiểm tra của còn một hạn chế như Liên hiệp hội tỉnh Bắc Ninh có 18 Hội thành viên, không có Hội hoạt động cấp dưới trực thuộc. Do vậy khi thực hiện công tác kiểm tra trực tiếp của Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội không được toàn diện, đặc biệt là công tác tài chính và nhân sự.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra trong hệ thống Hội chưa được quan tâm đúng mức, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ; cán bộ tham gia Ban Kiểm tra đều kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc trưng tập khi thành lập đoàn kiểm tra do đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công tác kiểm tra. Kinh phí phục vụ cho hoạt động kiểm tra của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên hạn hẹp nên công tác kiểm tra thường gắn với kiểm tra hoạt động Hội hoặc thông qua định kỳ báo cáo 6 tháng, 1 năm.
Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, bà Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Ninh cho rằng cần có sự hỗ trợ, định hướng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra các tỉnh, thành phố để cán bộ làm công tác kiểm tra nắm chắc nguyên tắc kiểm tra, giám sát tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; Tăng cường phối kết hợp với các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra để xây dựng, bổ sung, hoàn thiện những cơ chế, chính sách kiểm tra của Hội các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, sớm ban hành để Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố làm căn cứ xây dựng chương trình công tác cho phù hợp. Đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa hàng đầu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra.
Theo VUSTA