Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi KHCN là nguồn lực mạnh mẽ của cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi KHCN là nguồn lực mạnh mẽ của cách mạng

Ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến KH&CN Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi…".
Trang trước12345