Hệ thống tổ chức của VUSTA và mối quan hệ giữa TW VUSTA với hội thành viên?

Tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) gồm có cơ quan Trung ương VUSTA, 63 Liên hiệp Hội địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 90 Hội ngành toàn quốc và 596 tổ chức KH&CN trực  thuộc.

Hội thành viên
Tính đến tháng 6/2021, VUSTA gồm có cơ quan Trung ương VUSTA, 63 Liên hiệp Hội địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 90 Hội ngành toàn quốc và 596 tổ chức KH&CN trực  thuộc.VUSTA có Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); Báo Tri thức và Cuộc sống và Nhà xuất bản Tri thức. Tại các địa phương tùy điều kiện cụ thể có thể có tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử.
Mối quan hệ giữa LHHVN với hội thành viên
Theo Chỉ thị số 42-CT/TW, Công văn số 327/BNV-TCPCP ngày 19/01/2012 của Bộ Nội vụ, Quyết định số 1795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức bộ máy của VUSTA như sau: TW VUSTA cùng với Liên hiệp Hội địa phương tạo thành một hệ thống là tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động theo Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
He thong to chuc cua VUSTA va moi quan he giua TW VUSTA voi hoi thanh vien?
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA. 
Đối với TW VUSTA
VUSTA thông qua Đảng đoàn Liên hiệp Hội để lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của VUSTA; có cơ quan tham mưu, giúp việc ở TW, các hội ngành toàn quốc và các đơn vị trực thuộc. Cơ quan tham mưu, giúp việc ở TW gồm: Văn phòng và 5 ban chuyên môn (Ban Tổ chức và Chính sách hội; Ban TT&PBKT; Ban KH, CN&MT; Ban TV, PB&GĐXH; Ban HTQT).
Các cơ quan trực thuộc gồm: Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Báo Tri thức và Cuộc sống, Nhà xuất bản Tri thức và các tổ chức KH&CN trực thuộc.
Đối với Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW Liên hiệp Hội địa phương đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Thành uỷ thông qua Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Liên hiệp Hội; hoạt động tuân thủ theo Điều lệ của VUSTA, có quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; có Cơ quan tham mưu, giúp việc, các hội ngành cấp tỉnh và các hội KH&KT cấp quận, huyện (khi có điều kiện) là hội thành viên; và các đơn vị trực thuộc.
Đối với Hội ngành toàn quốc là hội thành viên ở TW
Các Hội ngành toàn quốc là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự trang trải kinh phí (Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam là các hội đặc thù, được Nhà nước cấp biên chế và hỗ trợ kinh phí hoạt động). Riêng Hội Luật gia Việt Nam được xác định là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.
Các Hội ngành toàn quốc hoạt động trong phạm vi cả nước, được thành lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tự nguyện đăng ký tham gia và được kết nạp là hội thành viên của VUSTA theo trình tự, thủ tục được quy định cụ thể trong Điều lệ VUSTA; có quyền tự chủ; có điều lệ riêng phù hợp với Điều lệ của VUSTA và quy định của pháp luật. 
Đối với các tổ chức KH&CN trực thuộc Tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA là đơn vị được VUSTA ra quyết định thành lập trên cơ sở xét duyệt hồ sơ do Hội đồng sáng lập gồm tập thể các nhà khoa học đăng ký thành lập theo quy định của Luật KH&CN và được Bộ KH&CN cấp giấy phép hoạt động KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí...
Tổ chức KH&CN trực thuộc ở các tỉnh, thành phố do Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập, và được Sở KH&CN cấp giấy phép hoạt động KH&CN.
VUSTA