AHLĐ Hoàng Đức Thảo: “BUSADCO thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất"

AHLĐ Hoàng Đức Thảo: “BUSADCO thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất"

"BUSADCO xác lập 13 kỷ lục Việt Nam và thế giới. Liên minh kỷ lục thế giới đã xác lập kỷ lục thế giới cho cá nhân TGĐ Hoàng Đức Thảo “…người có nhiều bằng sở hữu trí tuệ nhất thế giới” và tập thể BUSADCO “Doanh nghiệp nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm về KHCN với số lượng nhiều nhất thế giới”.

Kết quả diễn đàn khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Kết quả diễn đàn khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Với thế mạnh tập hợp và đoàn kết trí thức tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước, Diễn đàn chính là một trong những hình thức tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp các Hội Khoa học và Xã hội Việt Nam (VUSTA) tổ chức nhằm tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển KT-XH.

Phải sớm thể chế tính chất chính trị - xã hội của VUSTA

Phải sớm thể chế tính chất chính trị - xã hội của VUSTA

"Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác trí thức và xuất phát từ tình hình thực tế, đòi hỏi Nhà nước phải sớm thể chế tính chất chính trị - xã hội của VUSTA theo tinh thần Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị bằng việc chỉ cần ban hành một Nghị định" - ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi.
Trang trước1234